Web Design & Online Marketing

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPIOMEDIA
Definities

• Onder “cliënt” wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever en/of de gebruiker c.q. afnemer van diensten en/of producten van PropioMedia.

• Onder “Leverancier” wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan degene die aan PropioMedia diensten en/of producten levert.

• Onder “Partijen” wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan Cliënt en PropioMedia gezamenlijk en of over en weer. Onder “schriftelijk” wordt verstaan alle communicatie of correspondentie die overgebracht wordt per brief, fax of e-mail.

Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst

1.1 Alle hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van PropioMedia en overeenkomsten met PropioMedia en leveringen van diensten en/of producten van/door/aan PropioMedia.

1.2 Algemene, inkoop-, leverings- en/of andere voorwaarden van de cliënt en/of van derden zijn niet van toepassing, tenzij door PropioMedia uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard.

1.3 Alle aanbiedingen en/of offertes van PropioMedia zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

1.4 Opdrachten aan PropioMedia kunnen alleen worden beschouwd als door PropioMedia aanvaard, indien deze aanvaarding schriftelijk door PropioMedia is gedaan.

1.5 PropioMedia is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 2 (Leverings)termijnen

2.1 Alle door PropioMedia aangegeven (leverings)termijn zijn slechts richtlijnen.

2.2 Bij overschrijding van een (leverings) termijn door PropioMedia kan de cliënt geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele daardoor geleden schade en kan de cliënt de overeenkomst niet ontbinden zonder PropioMedia daarvoor volledig schadeloos te stellen.

2.3 Indien PropioMedia bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van informatie en/of gegevens van de cliënt, wordt de (leverings)termijn verlengd met een periode die gelijk is aan de termijn gedurende welke de cliënt in gebreke is gebleven plus twee weken.

2.4 Indien de cliënt meer dan dertig dagen in gebreke blijft met de aanlevering van informatie en/of gegevens welke noodzakelijk zijn voor het leveren van voornoemde diensten en/of producten, is PropioMedia gerechtigd een boete bij de cliënt in rekening te brengen ter hoogte van 60% van de resterende verschuldigde contractwaarde, inclusief de nog niet vervallen abonnementsgelden.

2.5 Indien de cliënt langer dan zestig dagen in gebreke blijft bij de aanlevering van de in 2.3 en 2.4 genoemde informatie en/of gegevens, is PropioMedia gerechtigd de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht op de vergoeding als vermeld in artikel 2.4.

2.6 PropioMedia is onder alle omstandigheden gerechtigd tot deelleveringen en dienovereenkomstige gedeeltelijke facturering.

2.7 De cliënt kan tot maximaal drie rondes wijzigingen doorvoeren op de website. Bij overschrijding van het maximale aantal rondes, is PropioMedia gerechtigd om meerkosten te berekenen en in rekening te brengen bij de cliënt.

Artikel 3. Tarieven

3.1 Alle door PropioMedia geoffreerde of anderszins aangegeven tarieven zijn exclusief omzetbelasting.

3.2 Inflatoire, algemeen economische, politieke en bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen geven PropioMedia het recht haar prijzen te wijzigen. Dezelfde ontwikkelingen geven PropioMedia ook het recht de tarieven binnen een lopende overeenkomst te wijzigen, ook indien met een cliënt een bepaalde prijs per uur en/of handeling is overeengekomen.

3.3 In het in artikel 3.2 genoemde geval heeft de cliënt het recht, binnen 1 maand nadat hem mededeling van tariefwijziging is gedaan, de overeenkomst per aangetekende brief op te zeggen. Bij gebreke hiervan wordt de cliënt geacht de tariefwijziging te accepteren.

3.4 De cliënt komt geen (tussentijds) recht toe tot beëindiging van de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 3.3 indien een tariefwijziging het directe gevolg is van (een) overheidsmaatregel(en).

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1 PropioMedia sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover deze niet in de wet dwingend geregeld is.

4.2 De aansprakelijkheid van PropioMedia, uit welke hoofde dan ook, zal het totale bedrag van de overeenkomst met de cliënt, dan wel het totale bedrag van de factuur van de maand voorafgaand aan de oorzaak van de ontstane aansprakelijkheid, naar keuze van PropioMedia nooit te boven gaan.

4.3 PropioMedia is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor eventuele materiële en/of immateriële (gevolg)schade als gevolg van door PropioMedia uit naam van de cliënt gevoerde persoonlijke, telefonische of schriftelijke contacten met derden.

4.4 PropioMedia is ter zake van door haar van de cliënt aangenomen werkzaamheden niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden, onzorgvuldig gedrag, of nalatigheden van haar ondergeschikten of van hen, die niet in haar loondienst werkzaamheden ten behoeve van PropioMedia verrichten, dan wel op welke wijze ook direct of indirect zijn betrokken bij het uitvoeren van opdracht(en) voor/bij de cliënt.

4.5 PropioMedia kan, doordat zij regelmatig computerbestanden met derden uitwisselt, niet garanderen dat door PropioMedia aangeleverde bestanden en/of informatiedragers vrij zijn van elementen – waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, computervirussen – die storingen of schade welke aard ook kunnen veroorzaken.

4.6 In geen geval zal PropioMedia aansprakelijk zijn voor gevolgschade van welke aard ook – waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, schade wegens hacken, winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke informatie of gegevensbestanden en/of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies – zelfs indien PropioMedia op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

4.7 PropioMedia behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know- how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van cliënt.

4.8 De cliënt staat in voor de aanwezigheid van geldige licenties met betrekking tot de bij hem aanwezige software. De cliënt verklaart dat zij voor het aangeleverde bestand in het bezit is van de rechten tot verveelvoudiging en reproductie, alsmede dat deze bestanden geen inbreuk maken op de rechten van derden. De cliënt heeft alleen de verantwoordelijkheid, wanneer door de uitvoering van haar opdracht de rechten van een derde, meer bepaald auteursrechten geschonden worden of indien sprake is van onrechtmatig handelen jegens een derde. De cliënt vrijwaart PropioMedia voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

4.9 De cliënt is bevoegd om zelfstandig de inhoud van de website te wijzigen. PropioMedia is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen van deze wijzigingen. Indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat de vindbaarheid verminderd, blijven de abonnementskosten verschuldigd.

4.10 PropioMedia is niet aansprakelijk voor enige kosten die bij de cliënt in rekening worden gebracht als gevolg van het AdWords pay-per-clicksysteem (PPC) of andere media waarvoor PropioMedia campagnes beheert of inkoopt.

Artikel 5. Vrijwaring

5.1 De cliënt zal PropioMedia en haar leveranciers vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van de cliënt in strijd met enige bepaling van een met PropioMedia gesloten overeenkomst en/of alle hier genoemde algemene voorwaarden.

5.2 De cliënt zal PropioMedia en haar leveranciers schadeloos stellen voor alle schade en kosten opgelopen in hun verdediging tegen al zulke vorderingen en/of procedures, waaronder mede begrepen alle kosten van rechtskundige bijstand.

Artikel 6. Betaling

6.1 Door PropioMedia verzonden facturen dienen door de cliënt binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken en schriftelijk bevestigd door PropioMedia.

6.2 Betaling vindt plaats zonder aftrek en/of verrekening. De cliënt kan tegen een factuur alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Het bezwaar dient binnen de betalingstermijn te worden gemaakt. Een zodanig bezwaar ontslaat de cliënt niet van zijn verplichting de factuur tijdig en volledig te voldoen.

6.3 Indien de cliënt niet binnen de in 6.1 bedoelde termijn aan de (volledige) betalingsverplichting heeft voldaan, is de cliënt van rechtswege (zonder ingebrekestelling) in verzuim en is tevens een vertragingsrente verschuldigd van 15% per jaar. Bovendien worden alle facturen direct opeisbaar.

6.4 Indien de declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan PropioMedia haar werkzaamheden ten behoeve van de cliënt opschorten dan wel de openstaande vordering verrekenen. Indien tot opschorting dan wel verrekening wordt overgegaan, zal dit zoveel mogelijk met de cliënt worden gecommuniceerd. PropioMedia is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden.

6.5 Indien PropioMedia genoodzaakt is een vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, waaronder advocaatkosten, beslagkosten en kosten voor de faillissementsaanvrage begrepen, voor rekening van de cliënt. Deze kosten dienen te worden vastgesteld op

15% van de totale openstaande vordering, met een absoluut minimum van € 250,00. De kosten voor een eventuele faillissementsaanvrage mogen separaat in rekening worden gebracht en bedragen minimaal € 1.390,00 per aanvraag.

6.6 In het geval er sprake is van een consumentenkoop worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend conform de Wet Maximering Incassokosten. PropioMedia zal bij het niet betalen van een vordering de cliënt aanmanen en een nieuwe betaaltermijn gunnen van veertien dagen. In de aanmaning wordt het totale openstaande bedrag vermeld alsmede de uitdrukkelijke nieuwe betaaldatum vermeld. Daarnaast zal PropioMedia de hoogte van de incassokosten vermelden die de cliënt verschuldigd is na het verlopen van de termijn van veertien dagen.

6.7 Indien één of meerdere facturen van PropioMedia onbetaald worden gelaten, dan heeft PropioMedia naast voormelde bepalingen ook het recht om de overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden. PropioMedia zal in dat geval aanspraak maken op aanvullende schadevergoeding, bestaande uit een vastgesteld percentage van 60% van de resterende verschuldigde contractwaarde, inclusief de nog niet vervallen abonnementsgelden. Het betreft hier het positief contractbelang.

Artikel 7. Geheimhouding & non-concurrentie

7.1 In het kader van de overeenkomst krijgt PropioMedia mogelijkerwijs (vertrouwelijke) informatie betreffende Cliënt onder ogen en vice versa. Alle informatie dient als vertrouwelijk te worden beschouwd en cliënt garandeert er ook als zodanig mee om te gaan. Alle medewerkers van partijen, die inzage krijgen in de documenten,alsmede derden, die door partijen inzage in de documenten wordt gegeven, zijn op de hoogte van het vertrouwelijke karakter. Partijen garanderen dat het vertrouwelijke karakter van de documenten en andere informatie wordt gewaarborgd en zullen alle verkregen informatie niet openbaren aan derden, tenzij deze informatie reeds in het publieke domein is.

7.2 Indien partijen de informatie moeten openbaren vanwege enige wettelijke verplichting, enig andere overheidsmaatregel, dan wel enig gerechtelijke bevel, zullen partijen elkaar vooraf informeren over de reden van openbaring. Openbaring zal te allen tijde geschieden in overleg.

7.3 Openbaring van enige documenten en kennis in strijd met voorafgaande leden zal leiden tot een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van

Euro 1.000 (duizend euro) alsmede de daadwerkelijk geleden schade, ongeacht verdere juridische stappen.

7.4 Cliënt zal geen werknemers, freelancers of leveranciers van PropioMedia benaderen om werkzaamheden voor cliënt te verrichten, tenzij schriftelijk toestemming is verkregen van PropioMedia op straffe van een direct opeisbare boete van Euro 15.000 (vijftiend duizend euro) alsmede de daadwerkelijk geleden schade, ongeacht verdere juridische stappen.

Artikel 8. Database

Cliënt is verantwoordelijk voor het ontdubbelen dan wel verwijderen van adresgegevens van klanten/prospects/ contacten uit de aangeleverde bestanden indien deze klanten/prospects/contacten niet langer benaderd wensen te worden en dit hebben aangegeven via www.infofilter.nl, rechtstreeks aan cliënt of op enig andere wijze zoals aangegeven door de Telecommunicatiewet of andere wetten en/of richtlijnen van overheidswege. Verzuim hiervan is volledig voor rekening en risico van cliënt.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Indien PropioMedia door overmacht niet haar verplichtingen jegens de cliënt kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

9.2 Onder overmacht van PropioMedia wordt verstaan elke van de wil van PropioMedia onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van PropioMedia kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid te voorzien was. Tot overmachttoestanden worden in ieder geval gerekend: noodtoestanden (waaronder begrepen extreme weersomstandigheden, brand en blikseminslag), restricties en/of gewijzigde regelgeving door overheid(instanties), (werk-) staking, oorlog, oproer, uitval van elektriciteit, onvoorziene uitval van computerapparatuur en andere voorzieningen.

9.3 In het geval van overmacht heeft de cliënt geen recht op enige (schade) vergoeding.

9.4 Indien de overmacht langer dan 30 dagen voortduurt, heeft de cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Beëindiging overeenkomst

10.1 De overeenkomst voor bepaalde tijd, wordt automatisch met dezelfde periode verlengd indien niet uiterlijk drie maanden voor het einde van de overeenkomst schriftelijk per e-mail of aangetekende brief is opgezegd.

10.2 Indien de cliënt een consument is en de overeenkomst niet wordt opgezegd, wordt deze automatisch verlengd tot een overeenkomst van onbepaalde tijd. De cliënt heeft in dit geval het recht de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Door PropioMedia in opdracht van de cliënt gemaakte of niet meer te annuleren kosten, na inwerking treden van de overeenkomst, worden niet gerestitueerd als gevolg van de opzegging, althans blijven onverminderd verschuldigd na de opzegging.

10.3 De cliënt kan derhalve een overeenkomst, welke is aangegaan voor onbepaalde tijd en bepaalde tijd, slechts tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De cliënt is bij een tussentijdse opzegging een boete verschuldigd ter hoogte van 60% van de resterende verschuldigde contractwaarde, inclusief de nog niet vervallen abonnementsgelden. Indien de cliënt binnen veertien dagen na de ondertekening van de overeenkomst opzegt, is zij een boete van 50% van de resterende verschuldigde contractwaarde verschuldigd, inclusief de nog niet vervallen abonnementsgelden.

10.4 Indien de cliënt in verzuim is, in surséance van betaling verkeert, in staat van faillissement verkeert, of een aanvraag voor surséance van betaling of faillissement heeft gedaan, heeft PropioMedia het recht de overeenkomst te ontbinden onverminderd haar recht op uitbetaling van geleverde diensten alsmede (schade)vergoeding voor reeds ingeplande campagnes of delen daarvan en vergoeding van verdere schade.

Artikel 11. Onverbindendheid

Indien enige bepaling van een met PropioMedia gesloten overeenkomst en/of van de van toepassing zijn de specifieke voorwaarden en/of van de onderhavige voorwaarden onverbindend mocht blijken, dient in plaats van die bepaling te worden gelezen de meest daarmee vergelijkbare wèl verbindende bepaling. In dat geval blijven de overige bepalingen van de met PropioMedia gesloten overeenkomst en/of van de toepassing zijnde specifieke voorwaarden en/of de onderhavige voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 12. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten tussen PropioMedia en haar cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 De rechter te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van/door/aan PropioMedia.

ContactFormulier

Contact


Adres

Wilt u in contact komen met een van onze professionals? Vul dan het formulier in of bel ons op het telefoonnummer 085 0600 780

PropioMedia.nl
Louis Couperusplein 2
2514 HP Den Haag
www.propiomedia.nl
info@propiomedia.nl